Rosetten Cu (aus verkupfertem Blech)

Katalognummer: Rosetten Cu (verkupfertem Blech)

Katalognummer: 2035 - 2045

Abmessungen: 100 mm, 105 mm, 112 mm, 118 mm, 120 mm, 125 mm, 130 mm, 132 mm, 145 mm, 152 mm, 160 mm

 

Rosetten  werden aus vernickelten (Ni) und verkupfertem Blech (Cu) in 11 unterschiedlichen Grosen hergestellt.